هخامنشیان
داریوش اول - پایه ستونهای شوش
 

 

داریوش اول - پایه ستونهای شوش DSg

 
 
  1. adam \ Dârayavau X vazraka X Xyânâm X DHnâm X ah
  2. yayâ BUyâ \ Vitâspahyâ puça Haxâamaniiya thât
  3.  iy \ Dârayavau X vithiyâ imâ stûnâ adam akunavam
 
 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین پسر ویشتاسپ هخامنشی.داریوش شاه گوید این ستونها را در کاخ من بنا کردم

 
اطلس تاریخ ایران