هخامنشیان

نام ملتها در کاخ شوش

 

نام ملتها در کاخ شوش DSe

 
 
 
 
 1. baga \ vazraka \ Auramazdâ \ hva \ imâ
 2. m \ bûmim \ adadâ \ hya \ avam \ as
 3. mânam \ adadâ \ hya \ martiyam \ ada
 4. dâ \ hya \ šiyâtim \ adadâ \ mart
 5. iyahyâ \ hya \ Dârayavaum \ XŠm \ ak
 6. unauš \ aivam \ parûvnâm \ XŠm \ a
 7. ivam \ parûvnâm \ framâtâram \ a
 8. dam \ Dârayavauš \ XŠ \ vazraka \ XŠ \ XŠy
 9. ânâm \ XŠ \ dahyûnâm \ vispazanâ
 10. nâm \ XŠ \ ahyâyâ \ bûmiyâ \ vaz
 11. rakâyâ \ dûraiy \ apiy \ Vištâs
 12. pahyâ \ puça \ Haxâmanišiya \ Pâr
 13. sa \ Pârsahyâ \ puça \ Ariya \ Ari
 14. ya \ ciça \ thâtiy \ Dârayavauš \ XŠ \
 15. vašnâ \ Auramazdâhâ \ imâ \ dahy
 16. âva \ tyâ \ adam \ agarbâyam \ apata
 17. ram \ hacâ \ Pârsâ \ adamšâm \ pat
 18. iyaxšayaiy \ manâ \ bâjim \ abara \
 19. tyašâm \ hacâma \ athahya \ ava \ aku
 20. nava \ dâtam \ tya \ manâ \ avadiš \ a
 21. dâraya \ Mâda \ Uja \ Parthava \ Haraiva :
 22. Bâxtriš \ Suguda \ Uvârazmiš
 23. \ Zraka \ Harauvatiš \ Thataguš \ Maci
 24. yâ \ Gadâra \ Hiduš \ Sakâ \ haumava
 25. rgâ \ Sakâ \ tigraxaudâ \ Bâbir
 26. uš \ Athurâ \ Arabâya \ Mudrâya \
 27. Armina \ Katpatuka \ Sparda \ Yaun
 28. â \ tyaiy \ drayahyâ \ utâ \ tyai
 29. y \ paradraya \ Skudra \ Putâyâ \
 30. Kušiyâ \ Karkâ \ thâtiy \ Dâra
 1. yavauš \ XŠ \ vasiy \ tya \ duškarta
 2. m \ âha \ ava \ naibam \ akunavam \ da
 3. hyâva \ ayauda \ aniya \ aniyam \
 4. aja \ ava \ adam \ akunavam \ vašnâ
 5. \ Auramazdâhâ \ yathâ \ aniya \ a
 6. niyam \ naiy \ jatiy \ cinâ \ gâ
 7. thavâ \ kašciy \ astiy \ dâtam \
 8. tya \ manâ \ hacâ \ avanâ \ tarsati
 9. y \ yathâ \ hya \ tauvîyâ \ tyam \ s
 10. kauthim \ naiy \ jatiy \ naiy \ vi
 11. mardatiy \ thâtiy \ Dâruyavauš \
 12. XŠ \ vašnâ \ Auramazdâhâ \ dastaka
 13. rtam \ vasiy \ tya \ paruvam \ naiy
 14. \ gâthava \ kartam \ ava \ adam \ gâtha
 15. vâ \ akunavam \ [ lacuna ] \ nâma \ varda
 16. nam \ didâ \ hanatâyâ \ avagmat
 17. â \ paruvam \ akartâ \ hacâ \ ava
 18. daša \ â \ pasâva \ didâm \ aniy
 19. âm \ akunavam \ thâtiy \ Dârayavau
 20. š \ XŠ \ mâm \ AM \ pâtuv \ hadâ \ ba
 21. gaibiš \ utamaiy \ vitham \ u
 22. tâ \ tyamaiy \ nipištam
 
 

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید که داریوش را شاه کرد یگانه شاه از شاهان بسیار یگانه فرمانروا از بسیاری . من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه سرزمینهای بسیار با مردمان گوناگون شاه در این زمین بزرگ دور پهناور پسر ویشتاسپ یک هخامنشی یک پارشی پسر پارسی یک اریایی از نژاد آریایی .داریوش شاه گوید : به بخشش اهورامزدا اینها هستند کشورهایی که من خارج از پارس بر انها فرمان راندم بر آنها حکومت کردم خراج آنها بر من می رسد و هر چه از سوی من به آنها فرمان داده شود انجام می دهندوقانون مرا پاس می دارند: ماد ایلام پارت هرات بلخ سغد خوارزم زرنگ رخج سته گوش قندهار هند سکاهای هوم نوش سکاییان تیز خود بابل آشور عربستان مصر ارمنستان کاپادوکیه سارد یونانی های کنار دریا و آنسوی دریا لیبی حبشه کاری ها آنها که آنسوی رود شور می زیند مقدونیه ای ها ایونیانی که کلاه کوتاه و لبه پهن بر سر دارند مکاها. داریوش شاه گوید : آنچه بدی به کار رفته بود من به نیکویی برگرداندم کشورها آشوب می کردند و یکی دیگری را می کشت. من به خواست اهورامزدا آنها را نیکو کردم تا دیگر همدیگر را نکشند هیچ . هر کس بر جای خویش است چون از قانون من می هراسند.در قانون من زورمند ناتوان را نمی زند و لگدمال نمی کند.داریوش شاه گوید : به خواست اهورامزدا بسی کارها که نابسامان شده بود در جای خود قرار دادم.باروی شهری به نام .... بر اثر فرسودگیش فرو ریخت چون مرمت نشده بود. من بارویی دیگر بنا کردم که از آن زمان بکار رود.داریوش شاه گوید : باشد که اهورامزدا و دیگران مرا و سرای شاهی مرا و آنچه به اراده من نوشته شده بپاید

 
اطلس تاریخ ایران