هخامنشیان

داریوش اول - بر پایه ستون در شوش

 
  1. adam Dârayavau X vazraka X Xyânâm X DHnâm X
  2. ahyâ BUyâ Vitâspahyâ \ puça \ Haxâmaniiya thâ
  3. tiy Dârayavau X vasâ AMha imam \ daçaram akunavam
DSd
 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه این زمین پسر هیشتاسپ یک هخامنشی . داریوش شاه می گوید با لطف اهورامزدا این کاخ را ساختم

اطلس تاریخ ایران