هخامنشیان

داریوش اول - بر پایه ستون در شوش

 

adam \ Darayavau \ X \ vazraka \ X \ Xyânâm \ Vitâspahyâ \ puça

DSc
 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان پسر ویشتاسپ هخامنشی

اطلس تاریخ ایران