هخامنشیان
داریوش اول - بر روی دو آجر در کاخ شوش
 

داریوش اول - بر روی دو آجر در کاخ شوش

 
 
  1. adam \ Dârayavau \ X \ vazraka \ X Xyân
  2. âm \ X DHnâm \ Vitâspahyâ \ puça \ Ha
  3. xâmaniaya \ thatiy \ Dârayavau \ X
  4. \ vana \ AMha \ adam \ ava \ akunavam \ tya \
  5. akunavam \ visahyâ \ fraam \ thadayâtaiy
 
 
 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها پسر ویشتاسپ هخامنشی. داریوش شاه گوید : آنچه من انجام دادم به خواست اهورامزدا بود . به دیده همه کس عالی است

 
اطلس تاریخ ایران