هخامنشیان
داریوش اول - چفت در کاخ تچر
 

داریوش اول - چفت در کاخ تچر

 
 
mayuxa \ kâsakaina \ Dârayavau \ xhyâ \ vithiyâ \ karta
 
 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه این سرزمین پسر ویشتاسپ

 
اطلس تاریخ ایران