هخامنشیان
دو جفت کتیبه طلایی و نقره ای داریوش اول در کاخ آپادانای تخت جمشید
 

 

دو جفت کتیبه طلایی و نقره ای داریوش اول در کاخ آپادانای تخت جمشید

 
 
  1. Dârayavaui \ X \ vazraka \ X Xyanâm \ X
  2. \ dahyûvnâm \ Vitâspahyâ \ puça
  3. \ Haxâmaniiya \ thâtiy \ Dârayavau
  4. \ X \ ima \ xaçam \ tya \ adam \ dâray
  5. âmiy \ hacâ \ Sakaibi \ tyaiy \ para
  6. \ Sugdam \ amata \ yâtâ \ â \ Kûâ \
  7. hacâ \ Hidauv \ amata \ yâtâ \ â \ Spa
  8. rdâ \ tyamaiy \ Auramazdâ \ frâbara
  9. \ hya \ mathita \ bagânâm \ mâm \ Au
  10. ramazdâ \ pâtuv \ utâmaiy \ vitham
 
 
 

داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها پسر هیشتا سپ یک هخامنشی

داریوش شاه می گوید این است کشوری که من دارم از سکاهایی که در آنسوی سغدند تا کوش و از هند تا سارد اینست که اهورامزدا به من بخشیده او که بزرگترین ایزدان است. اهورامزدا مرا و خاندان مرا پاس دارد

 
اطلس تاریخ ایران