هخامنشیان

کتیبه ای در کاخ تچر

 

کتیبه ای در کاخ تچر

کتیبه ای در کاخ تچر
 
  1. ardastâna \ athagaina \ Dârayavau \ xhyâ \ vithiyâ \ karta
 
 

آستان سنگی ساخته شده در کاخ داریوش شاه

 
اطلس تاریخ ایران