هخامنشیان
کتیبه ای در کاخ تچر
 

این نوشته بر روی لباس داریوش در کاخ تچر است و در کاخ هدیش نیز در طرح خشیارشا تکرار شده است.آیا می توان نتیجه گرفت که کاخ هدیش نیز از آن داریوش بوده؟

 
 
  1. Dârayavau \ xâya
  2. thiya \ vazraka \ Vi
  3. tâspahyâ \ puça 
  4. \ Haxâmaniiya \
 
 
 

داریوش شاه بزرگ پسر هیشتاسپ یک هخامنشی

 
اطلس تاریخ ایران