هخامنشیان
کتیبه ای در کاخ تچر در بالای سر شاه و خدمتکاران
 

 

کتیبه ای در کاخ تچر در بالای سر شاه و خدمتکاران

کتیبه ای در کاخ تچر در بالای سر شاه و خدمتکاران
 
da-a-ra-ya-va-u-a \ xa-a-a-ya-tha-i-ya \
va-za-ra-ka \ xa-a-a-ya-tha-i-ya \ xa-a-a-
ya-tha-i-ya-a-na-a-ma \ xa-a-a-ya-tha-i-ya \
da-ha-ya-u-na-a-ma \ vi-i-a-ta-a-sa-pa-ha-ya-
a \ pa-u-ça \ ha-xa-a-ma-na-i-a-i-ya \ ha-
ya \ i-ma-ma \ ta-ça-ra-ma \ a-ku-u-na-u-a

Dârayavau xâyathiya
vazraka xâyathiya xâ-
yâthiânâm xâyathiya
dahyunâm Vitâspahy-
a puça Haxâmaniiya
hya imam taçaram akunau

 
 
 

داریوش شاه

شاه بزرگ

شاه شاهان

شاه کشورها

پسر ویشتاسپ هخامنشی

آنکه این تچر را ساخت

 
اطلس تاریخ ایران