هخامنشیان
متن کوتان در مورد آسپاتینس در نقش رستم
 

متن کوتان در مورد آسپاتینس در نقش رستم

 
 
  1. Aspacanâ \ vaçabara \ Dârayavahau \ x
  2. âyathiyahyâ \ isuvâm \ dârayatiy 
 
 
 

آسپاتینس کماندار

کمان شاه داریوش را حمل می کند

 
اطلس تاریخ ایران