هخامنشیان

متن کوتان در مورد گبریاس در نقش رستم

 

متن کوتان در مورد گبریاس در نقش رستم

 
 
  1. Gaubaruva \ Pâtiuvari \ Dâra
  2. yavahau \ xâyathiyahyâ \ artbara
 
 

گبریاس از پاتیسوواریس

نیزه نگه دار داریوش

 
اطلس تاریخ ایران