هخامنشیان

کتیبه طلایی و نقره ای داریوش در کاخ همدان

 

 

 
 
  1. Dârayavauši \ XŠ \ vazraka \ XŠ XŠyanâm \ XŠ
  2. \ dahyûvnâm \ Vištâspahyâ \ puça
  3. \ Haxâmanišiya \ thâtiy \ Dârayavau
  4. š \ XŠ \ ima \ xšaçam \ tya \ adam \ dâray
  5. âmiy \ hacâ \ Sakaibiš \ tyaiy \ para
  6. \ Sugdam \ amata \ yâtâ \ â \ Kûšâ \
  7. hacâ \ Hidauv \ amata \ yâtâ \ â \ Spa
  8. rdâ \ tyamaiy \ Auramazdâ \ frâbara
  9. \ hya \ mathišta \ bagânâm \ mâm \ Au
  10. ramazdâ \ pâtuv \ utâmaiy \ vitham
 
 
 

داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها پیر هیشتاسپ یک هخامنشی

داریوش شاه می گوید این است کشوری که من دارم از سکاهایی که در آنسوی سغدند تا کوش و از هند تا سارد اینست که اهورامزدا به من بخشیده او که بزرگترین ایزدان است. اهورامزدا مرا و خاندان مرا پاس دارد

 
اطلس تاریخ ایران