هخامنشیان

داریوش دوم - لوح طلای اکباتان

 

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید که داریوش را شاه کرد یک شاه برای همه مردم یک فرمانده برای همه مردم

منم داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه همه مردم پسر اردشیر شاه.اردشیر پسر خشیارشا شاه.خشیارشا پسر داریوش شاه یک هخامنشی

داریوش شاه گوید : اهورامزدا این مردم را به من داد. با تایید اهورامزدا منم شاه جهان. باشد که اهورامزدا مرا خاندانم را و شاهنشاهی که به من داده را حفظ کند

 
اطلس تاریخ ایران