هخامنشیان

داریوش دوم - لوح زرین کشف شده در شوش

این لوح در موزه ملی ایران نگه داری می شود
 

داریوش شاه بزرگ گوید : اهورامزدا خدای بزرگ که بزرگترین خدایان است که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید مرا در این زمین بزرگ شاه کرد و شهریاری به من داد یگانه شاه از بسیاری یگانه فرمانروا از بسیاری . من داریوش شاه بزرگ شاه کشورهای دارای مردم فراوان شاه در این زمین بزرگ دور و گسترده پسر اردشیر شاه اردشیر شاه پسر خشیارشا شاه خشیارشا پسر داریوش شاه هخامنشی. داریوش شاه گوید : اهورامزدا مرا و خاندان شهریاری ام را و این کشور مرا پایدار دارد و آنچه را که اهورامزدا به من ارزانی فرمود بپاید

 
اطلس تاریخ ایران