تخت جمشید


کاخ اردشیر

 

از كاخ اردشیر اطلاعات زیادی در دست نیست. کنگره های این کاخ همانطور که در شکل دیده می شود با دیگر آثار تخت جمشید فرق دارد و سبک آن با سبک بقیه کاخها همسان نیست.تعدادی از این کنگره ها از صفه به پایین افتاده بود که آنها را به جای خود منتقل کرده اند.از این کاخ بعد از هخامنشیان نیز استفاده می شده . دلیل این امر شاید سالم ماندن آن یا زیبایی بی نظیر ان بوده برای روشن شدن موضوع در مورد این كاخ باید به انتظار كاوشهای جدید در آن بود

 
كاخ اردشیر
اطلس تاریخ ایران
تصاویر : حمید صدقی نژاد - میلاد زنده نام