هخامنشیان


لوح طلای ارشام

 

ارشام پدر بزرگ داریوش اول در همدان بر روی طلا کتیبه ای دارد.کاملا مشخص نیست که این کتیبه از خود او است یا بعدها برای او ساخته اند. ارشام در سال 520 پ م زنده بوده زیرا این موضوع را داریوش در کتیبه شوش ذکر کرده است.ارشام سه پسر داشته و ما هم اكنون دو تا ی آنها را می شناسیم. هیشتاسپ پدر داریوش اول و فرنکه عموی داریوش اول و خزانه دار ا و . لوح ارشام در سال 1945 در همدان کشف شد

 
 

لوح طلای ارشام

 
 
 1. Aršâma \ xšâyathiya \ vazraka \ x

 2. šâyathiya \ xšâyathiyânâm \ x

 3. šâyathiya \ Pârsa \ Ariyâramna \ xš

 4. âyathiyahyâ \ puça \ Haxâmanišiya

 5. \ thâtiy \ Aršâma \ xšâyathiya \ Au

 6. ramazdâ \ baga \ vazraka \ hya \ mathiš

 7. ta \ bagânâm \ mâm \ xšâyathiya

 8. m \ akunauš \ hauv \ dahyâum \ P

 9. ârsam \ manâ \ frâbara \ tya \ ukâram

 10. \ uvaspam \ vašnâ \ Auramazdâha \ im

 11. âm \ dahyâum \ dârayâmiy \ mâm \

 12. Auramazdâ \ pâtuv \ utâmaiy \ v

 13. itham \ utâ \ imâm \ dahyâum \ tya \

 14. adam \ dârayâmiy \ hauv \ pâtuv

 
 

ارشام شاه بزرگ شاه شاهان شاه پارس پسر آریارمنه یک هخامنشی.شاه ارشام می گوید : خدای بزرگ اهورامزدا بزرگترین خدا مرا شاه کرد.او به من سرزمین پارس را بخشید با مردم خوب و اسبان خوب .به لطف اهورامزدا من این سرزمین را نگه داشتم.باشد که اهورامزدا از من محافظت کند.و از کاخ سلطنتی من.و از این سرزمینی که گفتم محافظت کند

 
اطلس تاریخ ایران