هخامنشیان

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

 

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

A2Sd

  1. adam \ Artaxaçâ \ X \ vazraka \ X \ Xyânâm \ X \ DHyûnâm \ X \ ahyâyâ \
  2. BUyâ \ Dârayavau \ Xâhya \ puça \ Haxâmaniiya \ thâtiy \ Artaxaçâ \ X \
  3. vanâ \ AMhâ \ imâm \ hadi \ tya \ jivadiy \ paradayadâm \ adam \ akunavâm \ AM \ Anah
  4. ita \ utâ \ Mitra \ mâm \ pâtuv \ hacâ \ vispâ \ gastâ \ utamaiy \ kartam
 
 

من اردشیر شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه در این زمین پسر داریوش شاه هخامنشی .اردشیر شاه گوید به خوست اهورامزدا این کاخی است که من در زندگانی خود آسایشگاهی بنا کردم.اهورامزدا آناهیتا و میترا مرا و آنچه را که بوسیله من انجام شده از همه بلاها بپاید

 
اطلس تاریخ ایران