هخامنشیان

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

 

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

A2Sb

  1. adam \ Artaxaçâ \ X \ vazraka \ X Xyânâ \ X \ Dârayavau \ Xhyâ \ puça
 
 

منم اردشیر شاه بزرگ شاه شاهان شاه پسر داریوش شاه

 
اطلس تاریخ ایران