هخامنشیان

اردشیر دوم-پایه ستون آپادانای شوش

اردشیر دوم-پایه ستون آپادانای شوش

اردشیر دوم-پایه ستون آپادانای شوش

اردشیر دوم-پایه ستون آپادانای شوش

A2Sa

  1. thâtiy \ Artaxšaçâ \ XŠ \ vazraka \ XŠ \ XŠyânâm \ XŠ \ DHyûnâm \ XŠ \ ahyâyâ \ BUyâ \ Dârayavaušahyâ \ XŠhyâ \ puça \ D
  2. ârayavaušahyâ \ Artaxšaçâhyâ \ XŠhyâ \ puça \ Artaxšaçâhyâ \ Xšayârcahyâ \ XŠhyâ \ puça \ Xšayârcahyâ \ Dâra
  3. yavaušahyâ \ XŠhyâ \ puça \ Dârayavaušahyâ \ Vištâspahyâ \ puça \ Haxamânašiya \ imam \ apadâna \ Dârayavauš \ apanayâkama \ ak
  4. unaš \ abayapara \ upâ \ Artaxšaçâm \ nayâkama \ ++++ \ vašnâ \ AM \ Anahata \ utâ \ Mithra \ imam \ apadâna \ adam \ akunâm \ AM \ A
  5. nahata \ utâ \ Mithra \ mâm \ pâtuv \ hacâ \ vispâ \ gastâ \ upâ \ imam \ tya \ akunâm \ mâ \ vijanâtiy \ mâ \ vinâthayâtiy
 

گوید اردشیر شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورها شاه این سرزمین پسر داریوش شاه داریوش شاه پسر اردشیر شاه اردشیر شاه پسر خشایار شا شاه خشیار شا پسر داریوش شاه داریوش پسر هیشتاسپ هخامنشی : این آپادانا را داریوش بر پا کرد آنگاه هنگام پادشاهی اردشیر پدر پدرم در آتش سوخت . به یاری اهورامزدا آناهیتا و میترا فرمان دادم این آپادانا را دوباره بسازند.اهورامزدا آناهیتا و میترا مرا از هر بدی بپایند و آنچه را که من ساخته ام از گزند دور کنند و از ویرانی پاس دارند

 
اطلس تاریخ ایران