هخامنشیان

اردشیر دوم - پایه ستون

A2Hb

  1. apadânam \ stûnâya \ athagainam \ Artaxšaçâ \ XŠ \ vazraka \ akunauš \ hya \ Dârayavauš \ XŠ \ puçâ \ Haxâmanišiya \ Mitra \ mâm \ pâtuv

این سالن و ستونهای سنگی اش توسط اردشیرشاه بزرگ پسر داریوش شاه یک هخامنشی ساخته شد اردشیر شاه گوید : میترا از من حمایت کند

اردشیر دوم - پایه ستون

اطلس تاریخ ایران