هخامنشیان

اردشیر اول - گلدان مرمری در مصر

اردشیر اول - گلدان مرمری در مصر

اردشیر اول - گلدان مرمری در مصر

گلدان مرمری ساخت مصر برای اردشیر اول - نوشته های به خط پارسی باستان - ایلامی و بابلی و خط هیروگلیف

ترجمه: اردشیر شاه بزرگ

اردشیر اول - گلدان مرمری در مصر

اطلس تاریخ ایران