هخامنشیان

اردشیر اول - بشقاب

 

  1. Artaxšaçâ \ XŠ \ vazraka \ XŠ \ XŠyânâm \ XŠ \ DHyûnâm \ 
  2. Xšayâršahyâ \ XŠhyâ \ puça \ 
  3. Xšayâršahyâ \ Dârayavaušahyâ \ XŠhyâ \ puça \ 
  4. Haxâmanišiya \ hya \ imam \ bâtugara \ siyamam \ vithiyâ \ karta

 

این نوشته بر روی 4 بشقاب نقره ای پیدا شده
اردشیر اول - بشقاب اردشیر اول - بشقاب
 

اردشیر شاه بزرگ شاه شاهان شاه همه مردم پسر خشیارشا شاه

خشیارشا پسر داریوش شاه یک هخامنشی

کشی که این بشقاب نقره ای در کاخ او ساخته شد

 

اردشیر اول - بشقاب

یکی از چهار بشقاب نقره ای که در موزه لوور نگه داری می شود.

اطلس تاریخ ایران