هخامنشیان

اردشیر اول - مهر

 

این مهر در موزه پوشکین روسیه نگه داری می شود
 
 

من اردشیر شاه بزرگ

 
اطلس تاریخ ایران