هخامنشیان

اردشیر اول - تخت جمشید

 

A1Pb

 

اردشیر شاه گوید : پدر من شاه خشیارشا پی این کاخ را ساخت.با تایید اهورامزدا من انرا تمام کردم

 
اطلس تاریخ ایران