هخامنشیان

 

تخت جمشید


کاخ 100 ستون
 

کاخ 100 ستون یا بار عام یا تالار تخت دومین کاخ تخت جمشید از نظر وسعت است و خشایارشا ساخت آنرا شروع و اردشیر اول آنرا پایان داد. سالن اصلی این کاخ 100 ستون در ردیفهای 10 تایی داشت. سمت شمال آن با دو در به ایوان و حیاط بزرگی می رسد که دروازه نیمه تمام در آن قرار دارد. در سمت غرب با دو در دیگر به اتاقهای کوچکی متصل می شود.

 

دیوارهای داخلی از مرمرسیاه بودند و در آنها تاقچه و پنجره وجود تعبیه شده بود. ارتفاع ستونها حدود 14 متر بود و سقف را نگه می داشتند. از سمت جنوب به کاخ حرمسرا و خزانه راه داشت و شرق سالن به انتهای خیابان سپاهان می رسید. 4 طرح بر روی دیوارها حک شده است. صحنه بار عام بر هر طرف درگاههای شمالی حک شده است و در پایین تصویر 100 سرباز نقش بسته است

بر درگاههای شرقی و غربی جنگ شاه با شیرو هیولا به چشم می خورد. این طرحها در کاخهای تچر و هدیش نیز تکرار شده اند.

 

درگاه های جنوبی اورنگ شاهی را نشان می دهد که ملتهای تابعه آنرا بالا نگه داشته اند. آنها دو گروه 14 نفری هستند.

 

ابتدا این کاخ برای خزانه ساخته شد ولی به خاطر وسعت کار خزانه کاربری آن تغییر کرد و به کاخ مهمانان تبدیل شد. این یک نظریه ای بود که سالها به آن استناد می شد ولی اکنون نظریه جدیدی می گوید این کاخ محل سپاه جاویدان بوده و دلیل آن هماهنگی 100 ستون با طرح 100 سرباز درگاهی های شمالی است

تصاویر : حمید صدقی نژاد - میلاد زنده نام
تخت جمشید بارگاه تاریخ-دكتر پرویز رجبی

ستونهای کاخ همگی در آتش سوختند. در حفاری ها مقدار زیادی زغال سدر پیدا شده است. پایه ستونها بدلیل جنس سنگی آنها بر جا مانده است. سر ستون زیبای موزه شیکاگو متعلق به این کاخ است

اطلس تاریخ ایران