پازیریک

گنجینه پازیریک

اشیای کشف شده از گنجینه پازیریک در موزه ارمتیاژ سن پترزبورگ
ماسک هایی که روی صورت افراد مدفون قرار می گرفت

بعدی>>