<< قبلی

پاسارگاد

فرشته ای كه در كاخ كورش قرار دارد.نوشته بالای این تصویر كنده شده است

بعدی >>