<< قبلی

نقش رجب

نقش رجب

نقش رجب سنگ نگاره سوم - نه نفری که پشت شاه ایستاده اند

بعدی >>