<< قبلی

نقش رجب

نقش رجب

نقش رجب سنگ نگاره دوم - آویزی که از اسبها آویزان است در همه نگاره های ساسانی دیده می شود و مشخص نیست که چه بوده و چه استفاده ای داشته.در این عکس می توان آنرا مشاهده کرد

بعدی >>