مادها

سرهای سوخته پیکره از جنس عاج – حسنلو

سر سوخته پیکره از جنس عاج – حسنلو- موزه ملی ایران