هخامنشیان

تل میچال فلسطین /اسراییل

 

تل میچال یا تل میخاییل تپه ای باستانی در سرزمین اشغالی فلسطین است. اولین استقرار این منطقه از 1800 پیش از میلاد بوده است اما در این دوره اقامتهای کوتاه و کم تعداد در این منطقه صورت گرفته است. به تدریج در هزاره اول پیش از میلاد در دوره برنز ساکنان این منطقه بیشتر شدند اما اهمیت این منطقه از دوره هخامنشی است. در دوره هخامنشی اینمنطقه که تحت کنترل هخامنشیان بوده تبدیل به شهر کوچکی می شود. زندگی در این منطقه تا زمان حمله اعراب به صورت شهر نشینی باقی بود.
قرار داشتن این شهر در کنار دریای مدیترانه باعث رونق تجاری آن شده بود. در زمان هخامنشیان چوب مرغوب از لبنان به فارس حمل می شد. شاید این شهر یکی از مراکز ارسال چوب بوده مه در دوره هخامنشی از به عنوان شهری در لبنان ذکر شده است.

 

 
 

 

تل میچال فلسطین

یک آجر از بنایی هخامنشی در تل میچال- موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی - تصویر حمید صدقی نژاد

 
اطلس تاریخ ایران