مادها

دین ماد

خنجر مفرغی با کتیبه میخی – لرستان هزاره اول پیش از میلاد- موزه ملی ایران- متن کتیبه :اهورا مزدا