مادها

دین ماد

پیکره مفرغی انسان با کتیبه ای به خط میخی بابلی- لرستان هزاره اول پیش از میلاد- موزه ملی ایران- متن کتیبه:
خدای شهر ایلتیرگزی
که دزدیده شد و در بورنکو قرار داده شد،
مردوک-شرانی، پسر شولمنو-اشریدو(؟)
فرماندار سرزمین شمش (یا شممیل) برگرداند و در جایگاه خودش قرار داد.