مادها

دین ماد

بتهای مفرغین لرستان – سده های اول هزاره اول پیش از میلاد – موزه رضا عباسی