مادها
 

گوردخمه های مادی

 
گور دخمه برناج گور دخمه داوود دختر
گور دخمه دیره
گور دخمه قیزقاپان
گور دخمه دكان داود
گور دخمه اسحاق وند
گوردخمه هدر سلماس
گور دخمه كورخ كیچ
گور دخمه روانسر
گور دخمه سان رستم
 
 
اطلس تاریخ ایران