مادها

گنجینه جیحون

 

محل دقیق كشف این گنجینه مشخص نیست ولی شاید بتواند آنرا متعلق به تپه تخت قباد در نزدیكی بلخ دانست. این گنجینه در بریتیش موزه نگهداری میشود و هنر عصر ماد و هخامنشی را نشان میدهد. از جمله آثار مادی آن یك غلاف طلایی خنجر است كه روی آن طرح دو شاهزاده سوار بر اسب با نیزه و كمان در حال شكار نقش بسته است. همچنین چند صفحه طلا در این گنجینه وجود دارد كه بر روی آنها تصویر یك مرد با شاخه برسمی در دست نقش بسته است و احیانا نذوراتی برای یك معبد بوده اند. برخی از آنها نیز تصویر شتر یا اسب دارند. مشابه این ورقه های طلایی در سرخدم لرستان و موساسیر اورارتویی دیده شده است.

 

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون

گنجینه جیحون

OXUS TREASURE - Gold penannular armlet. Achaemenid 5thC BC-4thC BC. © The Trustees of the British Museum | The Oxus treasure is a collection of about 180 surviving pieces of metalwork in gold and silver, the majority rather small, plus perhaps about 200 coins, from the Achaemenid Persian period which were found by the Oxus river about 1877-1880.

اطلس تاریخ ایران