هخامنشیان

گوردختر بوشهر

 

این بنای سنگی در تنگ ارم در جاده برازجان-کازرون قرار دارد. بنا شبیه مقبره کورش در پاسارگاد است اما با ابعادی کوچک تر و بر چهار سکوی سنگی قرار دارد. بدنه و شیروانی سنگی این مقبره از قطعات سنگ های تراش خورده ای تشکیل شده که با بست های فلزی به هم محکم شده اند. ورودی بنا بسیار کوچک است و درون آن اتاقی مستطیل شکل قرار دارد.
در نزدیکی این اثر هخامنشی کاخی از اوایل دوره ساسانی دیده می شود.

 

 
 

گوردختر بوشهر

گوردختر بوشهرBy dynamosquito (Flickr: Gur Dokhtar) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons 

 
اطلس تاریخ ایران