<< قبلی

سرخ ده

گور دخمه سرخ ده

گور دخمه سرخ ده بر روی كوهی سنگی در كنار روستای سرخ ده قرار دارد