هخامنشیان

گوردخمه سرخده

این گور دخمه در نزدیكی كرمانشاه روبروی كوه بیستون كنار روستای سرخ ده قرار دارد كه به دوران هخامنشی باز میگردد. عده ای آنرا محل دفن گیومات مغ میدانند،ولی این فرض سندیت ندارد. دور این گور سه قاب تراش وجود دارد و دارای دو متر عرض و یك متر و هفتادوپنج سانت عمق است كه ارتفاع بلندترین نقطه داخلی آن برابریك متر و بیست سانت است

اطلس تاریخ ایران