مادها

گوردخمه هدر سلماس

 

دو گور دخمه در کنار روستای هدر در 15 کیلومتری شمال غرب سلماس قرار دارد که به نامهای دخمه دختر و پسر خوانده میشوند. دخمه دختر ورودی مستطیل شکل دارد و پس از آن، دخمه به سه اتاق تقسیم میشود. ورودی سه اتاق همانند ورودی اصلی مقبره به شکل مستطیل است. دخمه پسر کمی پایین تر از دخمه دیگر قرار دارد. این دخمه به اتاق مستطیل شکل بزرگی راه دارد که سطح داخلی آن بسیار صاف و صیقل داده شده است. درون تالار دو سکو قرار دارد. محل قرارگیری جسد کمی پایین تر از سطح تالار است. در انتهای تالار حفره ای دیده میشود. احتمالا میخواسته اند از این قسمت طبقه دیگری را حفر کنند. سقف دو گور دخمه تقریبا گنبدی شکل است.

 
 
 
اطلس تاریخ ایران