مادها

گوردخمه دو طبقه دربند صحنه- شیرین و فرهاد

 

این گور دخمه در شمال شهر صحنه قرار دارد و ابعاد آن 14.5 در 11 متر است. درجلوی آن ایوانی به عرض دو مترقرار گرفته كه ستونهایی از سنگ دارد و از آن فقط پایه ستونها باقی مانده است. در بالای گور دخمه تصویر خورشید بالدار وجود دارد.درون دخمه سكوهایی است كه در آنها قبر تعبیه شده ونیز محلهایی برای گذاشتن نذورات به چشم میخورد. با توجه به شكل تراش سنگها این گور دخمه به دوره مادها یا هخامنشیان تعلق دارد. گور دخمه دیگری در فاصله صد متری این دخمه با سقف هلالی قرار دارد .درون دخمه اصلی بعد از ایوان ستون دار یك دهلیز است كه اطراف آن دو طاقچه دارد. پس از آن اتاق اصلی مقبره قرار دارد كهیك طبقه پایین تر از سطح ورودی حفر شده و در وسط این اتاق یك گودی قرار دارد كه محل جسد صاحب مقبره بوده و در اطراف آن دو تابوت مخصوص نزدیكان متوفی درون سنگ تعبیه شده است. سقف اتاق اصلی این گور دخمه شیب دار همانند شیروانی كنده شده است .ورودی مقبره رو به جنوب است

 
 

گور دخمه شیرین و فرهاددربند صحنه

 

 

 

اطلس تاریخ ایران
تصویر: اطلس تاریخ ایران و سایت دفتر فنی مرمت و احیا سازمان میراث فرهنگی و وبلاگ تاریانا