مادها


گوردخمه روانسر

 

در دهستان روانسر در جاده كرمانشاه به پاوه در كنار قبرستان محل گور دخمه ای رو به شرق قرار دارد .در اطراف ورودی مستطیل شكل سوراخهایی دیده میشود كه احتمالا مخصوص در گور دخمه بوده اند. اتاق درون گور دخمه مستطیل شكل است و سقفی نیمه گنبدی دارد. در سمت راست درون مقبره تصویری بر سنگ حجاری شده كه متاسفانه از بین رفته و احتمالا میتواند انسان بالدار مانند نمونه های هخامنشی باشد.

 
لینک تصویر
اطلس تاریخ ایران