مادها

گوردخمه كورخ كیچ

 

این گور دخمه در 25 كیلومتری گور دخمه قیز قاپان در همسایگی روستای شورناخ قرار دارد. ایوانی در جلوی آن با یك ستون كنده شده كه پایه ستون آن مربع است. درون مقبره یك اتاق دارد كه توسط گوری وانی شكل به دو قسمت تقسیم شده است. كردها در مورد این گور دخمه افسانه ای دارند و میگویند شاهزاده ای از این مكان به دیدار شاهزاده خانمی در قیز قاپان میرفته. شاهزاده خانم برای سهولت شاهزاده كورخ كیچ دستور میدهد در مسیر او پلهایی بسازند ولی چون آنها به هم نمیرسند دستور میدهد پلها را خراب كنند. به این صورت كردها این دو گور دخمه و پلهای تاریخی تخریب شده منطقه را مرتبط میدانند

 

اطلس تاریخ ایران

منبع: باستان شناسی و هنر دوره تاریخی- علی اكبر سرفراز و بهمن فیروزم ندی