ماد


گوردخمه قیزقاپان

 

 

گوردخمه قیز قاپان دردهكده سورداشی شهرسلیمانیه عراق قرار دارد . در كنار ورودی دخمه دو فرد مادی روبروی هم ایستاده اندو در میان آندو یك آتشدان قرار گرفته است.حالت ایستادن این دو فرد كاملا محترمانه است به شكلی كه یك دست خود را جلوی دهان گرفته اند و با دست دیگر كمان خود را نگاه داشته اند ، بطوریكه انتهای كمان بر روی پای چپ یكی از آندو قرار دارد در ایران باستان ، هنگام عبادت یا حضور در مقابل شخصی بلند پایه یك دست را در جلوی دهان قرار می دادند ، مانند حجاری بار عام داریوش در تخت جمشید.حالت نگاه داشتن كمان بدون تیر در جلو بطوریكه انتهای آن بر روی پای چپ قرار گیرد را در آثار متعددی ازایران باستان می توان یافت ، كه نشان دهنده قدرت شخص است .از آن جمله می توان به حكاكیهای جام حسنلو وتصویر داریوش در دیوار بیستون اشاره كرد . نمای ورودی گور دخمه با دو نیم ستون به سه قسمت تقسیم شده است.احتمال میرود این گور دخمه به كیاكسار تعلق داشته باشد

 

 

 

اطلس تاریخ ایران

منبع : آثار تاریخی ایران سیف الله كامبخش فرد

تصاویر رنگی از پرنیان پدرام