هخامنشیان

ایوان قدمگاه ارسنجان

 

ایوان قدمگاه اثری به جا مانده از دوران هخامنشیان است. برخی آنرا چاشتخوار نامیده اند.وجوددو روستای كورش آباد و چاشتخوار در نزدیكی آن این نظریه را تقویت می كند كه وطن اولیه هخامنشیان آنجا بوده است. این بنا بر كوه سنگی كنده شده است و از دو ایوان سنگی تشكیل شده است.دو پلكان،ایوان اول را به ایوان بالاتر ارتباط میدهند.در ایوان بالایی نقوشی بر صخره كنده شده است
در صد متری غرب این اثر گورستانی قرار دارد كه در آن از قبرهای پیش از اسلام تا دوره قاجار دیده میشود

 
 

ایوان قدمگاه ارسنجان

ایوان قدمگاه ارسنجان

 
اطلس تاریخ ایران
تصویر از سایت میراث فرهنگی و مهدی نقیبی