مادها

گوردخمه فخریكا

 

گوردخمه مادی فخریكا در نزدیكی شهر مهاباد قرار دارد و در دل صخره ای كنده شده است. ورودی آن با دو ستون گرد تزیین شده است و درون مقبره سكوهایی برای گذاشتن نذورات و تعدادی قبر موجود است.بنای آنرا به فرآتیس پدر دیاكو شاه ماد نسبت میدهند .اضلاع داخل دخمه كاملا سنگی هستند و با دقت بالایی زوایای قائمه دارند. ساكنان این محل دخمه مزبور را محل زندگی فرهاد كوه كن میدانند . یك سالن به اندازه ایوان این دخمه درون مقبره قرار دارد كه با دو پله از ایوان جدا شده است. درون اتاق اصلی گور دخمه سه قبر قرار دارد . قبر وسط موازی ایوان و دو قبر كناری عمود بر ایوان كنده شده است. هر یك از این سه قبر پنجاه سانتیمتر از سطح مقبره پایین تر هستند

گوردخمه فخریكا

 

گوردخمه فخریكا

گوردخمه فخریكا

تصویر از سایت دفتر فنی حفاظت و مرمت سازمان میراث فرهنگی

اطلس تاریخ ایران