هخامنشی

گوردخمه اسحاق وند

 

گوردخمه هخامنشی اسحاق وند از مجموعه سه گور دخمه در كنار هم تشكیل شده است كه بر روی قله سنگی تپه ای مشرف به دشت واقع است. این گور دخمه در شمال شرقی روستای نوده در كنار جاده آسفالته پل چهر قرار دارد.نام این گوردخمه ها برگرفته از نام روستایی است كه در شمال آنها قرار دارد.گور دخمه سمت راست بالاتر از بقیه است.اطراف هر یك از این گور دخمه ها تاق بندی شده است.بالای گور دخمه وسط تصویر مردی به حالت تمام قد و نیم رخ حجاری شده است.او دستهای خود را جلوی صورت گرفته است.یك مشعل و یك آتشدان در جلوی او قرار دارد.پشت آتشدان فرد دیگری حجاری شده است كه دستان خود را به آسمان بلند كرده است. این گور دخمه ها احتمالا مادی میباشند ولی نمی توان نظر قطعی در این مورد داد. هرتسفلد معتقد است گور دخمه وسطی متعلق به گئومات مغ است

گوردخمه اسحاق وند


گوردخمه اسحاق وند

گوردخمه اسحاق وند


 
اطلس تاریخ ایران