ماد

گوردخمه دیره

 

گور دخمه ای در بین راه سر پل ذهاب به دیره قرار دارد و به نام گور دخمه دیره معروف است. این گور به دوره مادها تعلق دارد

گوردخمه دیره

 

اطلس تاریخ ایران

تصاویر - سایت میراث فرهنگی