ماد

گوردخمه داود دختر

 

در شمال غربی ممسنی دخمه بزرگی در ارتفاع 300 متری كوهی قرار دارد كه دارای دو اتاق است.ورودی آن با دو نیم ستون تزیین شده است.بالای ستونها 7 آتشدان با معماری هخامنشی بر روی سنگ حجاری شده اند . از این رو ، این گور دخمه را به هخامنشیان و یا مادها نسبت می دهند

گوردخمه داود دختر
تصویر :سایت دفتر فنی مرمت و حفاظت سازمان میراث فرهنگی

 
اطلس تاریخ ایران